Авторизація
Логін

Пароль

Забули пароль?

Реєстрація
Новини

03 07 2021
Вибрані публікації співробітників кафедри за останні роки

Опубліковано список вибраних наукових робіт співробітників кафедри за останні роки.


Далі...

23 03 2020
Увага!

карантин


Далі...

20 02 2020
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених

«Геолокаційні аспекти інноваційного розвитку економіки»


Далі...

 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР "ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА"

Діє на кафедрі обчислювальної математики. В рамках семінару апробуються докторські та кандидатські дисертації зі спеціальностей 01.01.07 - обчислювальна математика, 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики та 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.

Керiвник - Ляшко С.І., член-кореспондент НАН України, д. ф.-м. н., професор. 
Секретар - Семенов В.В., д. ф.-м. н., професор.
 
 

25 вересня 2020 року,   14.30,   216 ауд.

 
Яйлимова Ганна
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ДВОКРОКОВОГО СИМЕТРИЗОВАНОГО РІЗНИЦЕВОГО АЛГОРИТМУ ТА СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ
(за матеріалами дисертації)
 
 
 

18 вересня 2020 року,   14.30,   216 ауд.

 
Тимошенко А.А.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ОПТИМАЛЬНЕ ТОЧКОВЕ КЕРУВАННЯ ПЕРЕНОСОМ МАСИ У ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ
(за матеріалами дисертації)
 
 
 

02 березня 2020 року,   14.10,   216 ауд.

 
Дудар В.В.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ОПТИМІЗАЦІЙНІ АЛГОРИТМИ НАВЧАННЯ ТА ІНВАРІАНТНІСТЬ ДО ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
(за матеріалами дисертації)

 
 

25 березня 2019 року,   14.10,   216 ауд.

 
Хайдуров В.В.
(Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України)
МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ОСНОВНИХ КЛАСІВ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)
 
 
 
10 травня 2018 року,   14.15,   216 ауд.
 
Пашко С.В.
(Інститут програмних систем НАН України, Київ)
Математичні методи вибору оптимальних рішень в системах, що складаються з раціональних агентів
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук)
 
 
 
27 вересня 2017 року,   14.20,   216 ауд.
 
Чабак Л.М.
(Державний університет інфраструктури та технологій, Київ)
Проективні алгоритми для варіаційних нерівностей та задач рівноважного програмування
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, 01.05.02)
 
 
 
5 жовтня 2017 року,   14.10,   216 ауд.
 
Поздєєв В. О.
(Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського)
Математичне моделювання вимірювання імпульсних тисків у рідких середовищах
(за матеріалами монографії В.О. Поздєєв, О.В. Мельник, О.І. Авраменко "Математичне моделювання вимірювання імпульсних тисків у рідких середовищах")
 
 
 
27 вересня 2017 року,   14.20,   216 ауд.
 
Яременко М.І.
(Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
Існування та властивості узагальнених розв'язків деяких типів квазілінійних диференціальних рівнянь та систем з головною частиною дивергерентного типу
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук, 01.01.02)
 
 
 
2 березня 2017 року,   14.10,   216 ауд.
 
Пасічна М.В.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Методи і моделі диверсифікації та оптимізації структури енергетичного портфеля основних енергогенеруючих компаній країн-членів ЄС
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 01.05.04)
 
 
 
14 лютого 2017 року,   12.20,   216 ауд.
 
Prof. Jean-Christophe PESQUET
(Institut Universitaire de France, CentraleSupelec, University Paris-Saclay)
Stochastic proximal algorithms with applications to online image recovery (slides)
 
 
 
13 жовтня 2016 року,   14.00,   216 ауд.
 
Mykhailo PANTELIAT
(National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv)
Finite Element Analysis of 2D and 3D Multiphysics Problems in Electrical Engineering
 
 
 
7 квітня 2016 року,   14.20,   216 ауд.
 
Дияк І.І.
(Львівський національний університет імені Івана Франка)
Чисельне розв’язання задач для неоднорідних середовищ на основі поєднання методів скінченних і граничних елементів
 
 
 
16 березня 2016 року,   14.00,   216 ауд.
 
Лаптін Ю.П.
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України)
Методи негладкої оптимізації розв'язання структурованих задач
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук, 01.05.01)
 
 
 
1 квітня 2015 року,   14.10,   216 ауд.
 
Верлань Д.А.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Оптимізаційні методи розщеплення ядер для інтегральних рівнянь
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 01.05.02)
 
 
 
16 грудня 2014 року,   12.00,   216 ауд.
 
Маліцький Ю.В.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Проективні методи для монотонних варіаційних нерівностей (slides)
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
 
2 грудня 2014 року,   14.40,    216 ауд.
 
Перетятько Анастасія Сергіївна
(Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ) 
Напіввизначена оптимізація для розв'язування загальних квадратичних задач (slides)
(за матеріалами канд. дисертації)
 
 
 
27 листопада 2014 року,   14.00,    216 ауд.
 
 
 
Горбонос Світлана
(асистент кафедри диференціальних рівнянь Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара) 
Якісний аналіз одного класу задач оптимального керування параболічними рівняннями з необмеженими коефіцієнтами (slides)
(за матеріалами канд. дисертації)
 
 
 
16 жовтня 2014 року,   12.20,    213 ауд.
 
Гладка Олена Миколаївна 
(аспірант кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Числові методи комплексного аналізу та сумарних зображень моделювання нелінійних квазіідеальних процесів у пористих пластах
(за матеріалами канд. дисертації)
 
 
 
1 жовтня 2014 року,   14.00,   216 ауд.
 
Пам'яті Юрія Івановича Петуніна
 
 
 
 
5 червня 2014 року,   10.35,    213 ауд.
 
Першина Юлія Ігорівна 
(Українська інженерно-педагогічна академія, Харків)
Теорія розривних сплайнів та її застосування в томографії
(за матеріалами докт. дисертації)
 
 
 
 
6 березня 2014 року,   14.00,   216 ауд.
 
Соловйова С. А.
(с.н.с., кафедра вірусологіїНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика)
 
Перспективи використання математичних та комп’ютерних моделей при прийнятті рішень в діагностиці, профілактиці та терапії вірусних захворювань людини
 
 
 
 
7 жовтня 2013 року,   14.00,   216 ауд.
 
Пам'яті Юрія Івановича Петуніна
 
 
 
19 вересня 2013 року,   14.00,   216 ауд.
 
 
В. В. Алексеєнко
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
Моделі та методи непараметричної статистики
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
 
6 червня 2013 року,   14.00,   216 ауд.
 
Денисюк Володимир Петрович
(д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри вищої та обчислювальної математики, Національний авіаційний університет)
 
Покращення збіжності тригонометричних рядів Фур'є та тригонометричних інтерполяційних многочленів
 
 
 
13 листопада 2012 року,   14.00,   216 ауд.
 
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
Обчислювальні процедури  як математичне поняття
 
  • Процеси  та процедури  в природничо-науковому розумінні.  Екстенсіональні та інтенсіональні їх аспекти. Приклади з  фізики, математики, інформатики.
  • Уточнення  поняття процедури. Обчислювальні процедури.
  • Обчислювальні процедури та алгоритми. Табличні алгоритми та їхні властивості.
  • Застосування обчислювальних процедур. 
 
 
1 листопада 2012 року,   14.00,   216 ауд.
 
Горбатенко Микола Юрійович
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв'язків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах невизначеності
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
1 жовтня 2012 року,   14.00,   216 ауд.
 
Пам'яті Юрія Івановича Петуніна
 
З доповідями-спогадами про сумісні з Ю.І. Петуніним роботи виступили:
  • Рубльов Богдан
  • Клюшин Дмитро (slides)
  • Голубєва Катерина (slides)
  • Номіровський Дмитро
  • Семенов Володимир (slides)
Після доповідей була дружня бесіда з чаєм та тістечками.
 
 
27 вересня 2012 року,   15.00,   216 ауд.
 
Світлана Борисівна Бойко
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
Моделювання задач гідродинаміки з урахуванням фазових переходів
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
27 вересня 2012 року,   14.00,   216 ауд.
 
Анастасія Сергіївна Крилова
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
Асимптотичний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
14 червня 2012 року,   12.00,   216 ауд.
 
К.В. МАКСИМЕНКО-ШЕЙКО
(Харків, ІПМ НАН України)
 
R-функции в математическом моделировании геометрических объектов и физических полей
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук)
 
 
29 травня 2012 року,   12.00,   216 ауд.
 
ОНОЦЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
ДВОКРОКОВІ РІЗНИЦЕВІ АЛГОРИТМИ ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
 
18 травня 2012 року,   14.00,   216 ауд.
 
ТЕРЕБУС АННА ВІКТОРІВНА
(кафедра інформатики та прикладної математики ф-ту математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету)
 
ПРОСТОРОВІ